Podmienky súťaže „Pán Majster“

Podmienky súťaže „Pán Majster“ sú určené výhradne pre súťaž „Pán Majster“ (ďalej len „súťaž").

Organizátorom súťaže je Premac, spol. s r.o., IČO: 173 161 38, sídlo Stará Vajnorská 25, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 864/B (ďalej len „Premac“).

1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023 vrátane. Súťažiť sa bude počas celého polroka. Premac si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť podmienky súťaže.

2. Účastníci súťaže

Do hlasovania sa môžu zapojiť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré v čase trvania súťaže zašlú fotografiu svojej realizácie cez súťažný formulár zverejnený na webovej stránke https://www.sommajster.sk/, pri ktorej boli použité materiály od Premac.

Do súťaže sa jednotlivec môže zapojiť viackrát, no zakaždým s iným projektom.
Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec Premac.

3. Výhra

3x finančná odmena v hodnote 200 €, ktorú môžete využiť aj na nákup produktov Premac. Výhra v podobe finančnej odmeny bude výhercom zaslaná na ich bankový účet.

Fotografia realizácie s použitím materiálov od Premac bude zverejnená na stránke https://www.sommajster.sk/ aj na facebookovom profile spoločnosti Premac vo fotoalbume s realizáciami účastníkov súťaže. Pán Majster vyžrebuje 3 výhercov v posledný deň trvania súťaže, t. j. 30. 9. 2023. Vyhlásenie a kontaktovanie výhercov prebehne do dňa 15. 10. 2023. Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý splní podmienky uvedené v bode 2. týchto súťažných podmienok, poskytne všetky údaje podľa 5. bodu týchto súťažných podmienok, ktoré sú potrebné na jeho nezameniteľnú identifikáciu a odovzdanie výhry.

Meno a mesto, v ktorom sa výherca zdržuje, Premac zverejní na svojom profilovom účte na Facebooku, Instagrame a webovej stránke www.sommajster.sk. Výherca bude o výhre informovaný súkromnou správou prostredníctvom e-mailu a na webovej stránke www.sommajster.sk.

Ak výherca nesplní podmienky, ktoré sú uvedené v bode 2. a 5. týchto súťažných podmienok alebo sa s výhercom nebude možné skontaktovať do 5 dní od odoslania súkromnej správy, Pán Majster vyžrebuje nového výhercu.

Podmienkou odovzdania výhry je trvanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa 5. bodu týchto súťažných podmienok u výhercu. V prípade, ak výherca odmietne výhru prevziať, Pán Majster vyžrebuje nového výhercu.

Premac nezodpovedá za nedoručenie výhry, resp. jej poškodenie, ak bolo spôsobené poštovou prepravou alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky, ktoré vzniknú nesprávnym doručením, resp. nedoručením výhry, Premac postúpi na výhercu.

Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby.

5. Osobné údaje

Účastník súťaže za účelom overenia splnenia podmienok súťaže a odovzdania výhry, s poukazom na ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) dobrovoľne udeľuje Premacu súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu:

meno, priezvisko a korešpondenčná adresa za účelom odovzdania výhry na obdobie do 30. 9. 2023,
meno, priezvisko a korešpondenčná adresa za účelom komunikácie vo veci súťažných podmienok na obdobie do 30. 9. 2023,
meno a mesto, v ktorom sa účastník súťaže zdržuje, za účelom zverejnenia údajov o výhercovi na profilovom účte Premac na Facebooku https://www.facebook.com/premac.sk, na profilovom účte Premac na Instagrame https://www.instagram.com/premac_sk a webovej stránke www.sommajster.sk na obdobie do 31. 10. 2023.
Účastník súťaže je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.

Všetky informácie a oznámenia podľa článku 12 a 13 nariadenia, vrátane možnosti odvolania súhlasu, Premac ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.sommajster.sk ooú.

6. Daňové povinnosti

Za splnenie prípadných daňových povinností zodpovedá výherca, ktorý pri zdanení výhry postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7. Vyhlásenie účastníka súťaže

Účastník súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie podmienok súťaže alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie účastníka zo súťaže.

8. Vyhlásenie Premac

Premac vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená, ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

9. Osobitné ustanovenia

Premac si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť podmienky alebo súťaž bez náhrady úplne zrušiť.

Tieto podmienky súťaže sú platné a účinné od 28. 3. 2023.